كود مخصوص كمبود آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كود مخصوص كمبود آهن

در صورت زردشدگي برگ گياه، اين امر مي تواند ناشي از كمبود مواد مغذي باشد. كود مخصوص كمبود آهن پوكون گرين حاوي تركيبي مغذي از عناصر كمياب است.

اين فرمول منحصر به فرد موجب مراقبت مطلوب از گياهان زرد شده ناشي از فقدان عناصر ضروري مي شود. پس از استفاده، برگ هاي زرد شده به شكل مطلوبي بهبود مي يابند.

برگ هاي آفت زده و بيمار و همچنين قهوه اي شده بهبود نمي يابند. دستورالعمل استفاده كود دهي را هفته اي يك بار انجام دهيد.

به اندازه نيمی از درب خودش به ازاي هر ليتر آب استفاده نماييد. امكان استفاده در سرتاسر سال وجود دارد.

پس از استفاده،‌ درپوش آن را آبكشي نموده و بشوييد.

مواد مغذي شامل بر، كبالت، مس، آهن، منگنز، موليبدن و روي مي باشد.

0.02 درصد بر، 0.002 درصد كبالت، ‌0.03 درصد آهن، 0.05 درصد منگنز، 0.002 درصد موليبدن، 0.005 درصد روي‌ (عامل كيليت EDTA،عامل كيليت DTPA)

نكته: از دسترس كودكان دور نگه داشته شود.

از رطوبت دور نگاه داشته شود. صرفا در صورت نياز واقعي استفاده شود.

بيشتر از دوز مورد نياز استفاده نشود.